Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

thepartthathurtsthemost
17:36
Analizowanie [...] zabrało mi połowę nocy. Wnioski? Owszem, są wnioski. Jestem idiotką. To jest wniosek główny.
— "Jezioro osobliwości"
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viaCaseine Caseine
17:36
2993 c01e

August 05 2017

thepartthathurtsthemost
23:06
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parsons - Za moje dziecko
thepartthathurtsthemost
23:02
thepartthathurtsthemost
23:02
Za stłumione emocje w końcu trzeba zapłacić.
— Jutro, kiedy zaczęła się wojna - John Marsden
22:57
7583 b9f9 500

verbalvomits:

Thanks, brain.

Reposted fromMystrothedefender Mystrothedefender viarisa risa
thepartthathurtsthemost
22:57
Przekraczasz granicę, drobnym gestem, prawie niedostrzegalnym. Odpisujesz na zalotny SMS, patrzysz w oczy o chwilę zbyt długo, albo idziesz do kawiarni wiedząc, że nie należy. Miałam chwilę słabości, krótkotrwałą, to był impuls. Poczułam potrzebę ucieczki, wyzwolenia się od wszystkiego.
— GYPSY S01E10
thepartthathurtsthemost
22:55
5980 70e6 500
Reposted frombangbangimdead bangbangimdead viaohhh ohhh
22:53
9432 25e0 500
thepartthathurtsthemost
22:52
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viacoldwater coldwater
thepartthathurtsthemost
22:52
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera
Reposted fromfirewalkwithme firewalkwithme vianoirceur noirceur
thepartthathurtsthemost
22:51
Reposted fromFlau Flau viajacoszek jacoszek
thepartthathurtsthemost
22:49
22:49
5823 c5ce 500
Reposted fromdzony dzony viamrthewafel mrthewafel
thepartthathurtsthemost
21:04
I'm scared of this person in my head..
— im fine
Reposted fromegzystencja egzystencja viasmutnazupa smutnazupa
21:04
thepartthathurtsthemost
21:04
thepartthathurtsthemost
21:03
2732 9d5f 500
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viamefir mefir
thepartthathurtsthemost
21:01
21:00
2457 86c0 500

biromanticmabel:

a family tree

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl